Algemene Voorwaarden

HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLES
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van Eduteam.

I. Definities
Eduteam: Huiswerkbegeleiding, Bijles en Trainingen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63295016.
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Eduteam een overeenkomst sluit.
Leerling: de persoon die is ingeschreven voor één of meerdere diensten van Eduteam.
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Eduteam en de
Contractant tot stand komt.

II. Aanmelding en inschrijving
Aanmelden kan via de website (www.eduteam.nl), per mail of telefonisch.
De overeenkomst komt tot stand door aanmelden per mail, telefonisch of via internet en daarnaast ook
door ondertekening van de aanmelding.
Door inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van Eduteam.
Bij aanmelding voor bijles verklaart Contractant zich ermee akkoord, dat de huiswerkbegeleiding,
trainingen en bijlessen plaatsvinden op de locatie op de Calslaan 100, 2804 RT te Gouda.
De bijlessen worden in overleg met de Contractant en Leerling ingepland.
Annuleren van een bijles is alleen mogelijk mits dit tijdig wordt aangegeven, namelijk maximaal 24 uur van
te voren. Het verplaatsen van een les is mogelijk mits Eduteam hiervoor extra tijd en personeel kan
inplannen. Indien dit korter dan 24 uur van te voren gebeurd zal Eduteam de volledige kosten voor de
bijles factureren.

III. Betaling
De tarieven van de verschillende door Eduteam verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus
vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
Voor huiswerkbegeleiding worden de maanden september tot en juni in rekening gebracht. Indien er in juli
en/of augustus gebruik wordt gemaakt van de studiebegeleiding dan wordt dit naar rato in rekening
gebracht.

Voor de kosten in de maand juli is de laatste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden leidend, voor
de maand augustus betreft dit de eerste dag waarop begeleiding heeft plaatsgevonden.
De zomervakantie wordt niet gefactureerd. Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van
juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere
vorm van verhindering is.

Eduteam verstuurt facturen aan Contractant middels het programma Studieplanner Pro. De Contractant
ontvangt hiervoor inloggegevens en kan zo de facturen online inzien en voldoen.
Indien Contractant facturen per post wil ontvangen, zal hij Eduteam hiertoe schriftelijk informeren.
De betaling voor huiswerkbegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen en dient binnen tien dagen na
ontvangst van de factuur voldaan te worden het rekeningnummer van Eduteam te Gouda.
De kosten van de bijles worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen tien dagen na ontvangst van
de factuur te worden voldaan op rekeningnummer NL57 RABO 0304 7045 47 van Eduteam te Gouda.
Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de huiswerkbegeleiding of bijles geeft geen recht op
vermindering of teruggave van de betaling.

Annulering van een gemaakte afspraak voor bijles is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient
minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschieden op nummer 0648766283.
Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan
Eduteam kenbaar te worden gemaakt.
Eduteam behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder
inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van
meer dan zes weken.

IV. Opzegging
De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het opzeggen van de overeenkomst voor huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te geschieden.
Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand.
Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal
schriftelijk examen.
De opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding bedraagt één kalendermaand, met uitzondering van opzegging
vóór aanvang van een nieuwe schooljaar.

V. Overige bepalingen
De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Eduteam ter
bevordering van een goed verloop van de huiswerkbegeleiding, bijles of training.
Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Eduteam nageleefd wenst te
zien op haar locatie.
De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de
aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
Eduteam zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen
garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de
huiswerkbegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door Eduteam van (voortzetting van) deelname
aan de huiswerkbegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van Contractant.

Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt
Eduteam geen aansprakelijkheid.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Adres (Hoofdlocatie)

Groen van Prinsterersingel 44

2805 TE, Gouda

Telefoon

0648766283

KvK-nummer

63295016

SOCIAL MEDIA